Tietosuojaseloste

1. REKISTERIN NIMI
GreenFit jäsenrekisteri


2. REKISTERIN PITÄJÄ
Health, sport & wellnes by Jyha Oy (jäljempänä GreenFit)


3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Yrittäjä Juha Nurminen, info@healthsportandwellnes.com


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään GreenFit asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen GreenFit toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja GreenFit välillä.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ, TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUS
5A. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaiden yksilöintitiedot
nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
Maksureskontra
Loki kuntosalikäynneistä
Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.
Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien GreenFit ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

5B. REKISTERIN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT
WiseGym Oy

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  • Asiakas itse
  • GreenFit kulunvalvontajärjestelmä
  • GreenFit perintätoimisto


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
WiseGym järjestelmästä siirretään suoraan tietoa GreenFit laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille lukuunottamatta poikkeuksia 1,2 ja 3. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.
Poikkeus 1: Mikäli GreenFit on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöilleen GreenFit jäsenmaksun tai osan siitä, on GreenFit:llä oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntilokitiedot yrityksen niin pyytäessä.
Poikkeus 2: Mikäli GreenFit jäsen on pyytänyt GreenFit:ltä joko suullisesti tai kirjallisesti personal trainerin yhteydenottoa, on GreenFit :llä oikeus välittää kyseisen jäsenen sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle personal trainer -yrittäjälle yhteydenoton mahdollistamaksi.
Poikkeus 3: Kolmannen osapuolen toteuttama markkinointi, on GreenFit:llä oikeus välittää jäsenten sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle markkinointi yritykselle.

8. TIETOJEN LUOVUTUS TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojaaminen

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A. Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan GreenFit henkilökunnalla.
B. Sähköinen aineisto
Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.
Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä
Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10. TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen: info@greenfitnummela.com

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).
Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen: info@greenfitnummela.com